Definitions for "Und"
Keywords:  nodak, dakota, edu, north, university
University of North Dakota. http://www.und.nodak.edu
Keywords:  wave, referring
referring to a wave ("undulatus")